Kernwaarden, missie, visie

 

“Wij kennen onze krachten!”

 
Wij investeren intensief in het contact met alle leerlingen, zodat we hen optimaal in hun ontwikkeling kunnen bijstaan. Op het gebied van leerprestaties, maar zeker ook in de persoonlijke ontwikkeling. Nog belangrijker dan goede cijfers, vinden we het dat een kind tijdens zijn basisschooltijd stappen maakt in werkhouding, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. In een maatschappij die ingewikkelder wordt, bepalen deze persoonlijke eigenschappen hoe makkelijk iemand zijn weg vindt.

Concreet betekent dit dat we werken vanuit de krachten van onze Williwagen (executieve functies) en we nadrukkelijk het gesprek met elk kind en zijn ouders aangaan. Ons portfolio geeft van ieder kind weer wat zijn krachten en ontwikkelpunten zijn. Ook benadrukken we dat iedereen op onze school zichzelf moet kunnen zijn. Iemand kan immers pas optimaal functioneren als hij of zij zich prettig voelt. Doordat we zo veel tijd en energie in onze leerlingen steken, leren we hen zo goed kennen dat we van elk afzonderlijk kind weten bij welke benadering hij of zij zich het best ontplooit. Onze leerkrachten vragen zich doorlopend af wat ze kunnen doen om een kind zo goed mogelijk bij te staan.

Zo werken we hard aan de leerprestaties, maar dragen we ook bij aan alle andere facetten die horen bij het opgroeien. Wij hebben het pas goed gedaan als een kind bij het verlaten van onze school voldoende kennis en vaardigheden heeft opgedaan en stappen heeft gemaakt in zijn persoonlijke ontwikkeling.
Bij deze visie hoort ook dat we zorgen voor voldoende specialistische ondersteuning. Wij hebben expertise in huis om hoogbegaafde kinderen, kinderen met een motorische-, sociaal-emotionele- of leerachterstand professioneel te begeleiden. Om deze kwaliteit te waarborgen, zorgen we ervoor dat ons gehele team zich doorlopend laat bijscholen. Want alleen als deze volledige ondersteuning goed is georganiseerd, kunnen we ieder uniek kind optimaal stimuleren.
 
“Toekomstgericht, doelgericht en betekenisvol onderwijs in een uitdagende leeromgeving, met een hoge mate van betrokkenheid bij zowel leerlingen als medewerkers én ouders” is waar wij voor staan. Een omgeving waarin we samen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid, het welbevinden en het plezier van alle betrokkenen bij het onderwijs aan de leerling, is waar wij dagelijks aan werken.
We werken hieraan vanuit de volgende kernwaarden:
  • We doen het samen.
  • We zijn betrokken bij onze groep, onze school en onze buurt.
  • We maken en houden onze omgeving veilig.
  • We zorgen voor plezier.
 
We realiseren ons dat we dagelijks de verantwoording dragen over het meest kostbare bezit van een ouder: hun kind. We staan samen voor dezelfde opdracht: de totaalontwikkeling van het kind stimuleren, begeleiden, faciliteren en monitoren. De onderwijsprofessional draagt dagelijks zorg voor de veilige basis waarbinnen de ontwikkeling van kennis en vaardigheden plaatsvindt en stelt zichzelf op als kennisoverdrager en/of coach, afhankelijk van de onderwijsleersituatie. Van hen wordt verwacht te werken aan een respectvolle omgang met leerlingen en ouders en te werken aan hun betrokkenheid. Zij geven zelf vanuit betrokkenheid het onderwijs of de benodigde zorg vorm.
Van ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen in de observaties en aanpak van de onderwijs-professional en dat zij op een respectvolle manier samenwerken met school, om de gezamenlijke opdracht zo goed mogelijk te volbrengen.
 
Wanneer samen gewerkt wordt aan het gevoel van veiligheid van alle bezoekers van school en er sprake is van een hoge mate van betrokkenheid in alle lagen, komt eenieder blijvend met plezier naar De Willibrordusschool.
Cookie instellingen