Medezeggenschapsraad


MR

Om het beleid op onze school te adviseren en controleren is er een medezeggenschapsraad (MR) aan de school verbonden. De MR bestaat uit een oudergeleding (4 ouders) en een personeelsgeleding (4 teamleden). Deze geledingen vertegenwoordigen alle ouders, verzorgers en personeelsleden van onze school. Iedere geleding van de raad heeft bepaalde instemmings- en adviesbevoegdheden. De MR vergaderd meerde keren per schooljaar. Deze vergaderdata vindt u terug in onze schoolkalender in de Willibrordus app. De vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar.
 
Naar het adviseren en controleren van schoolbeleid, dient de MR ook als aanspreekpunt voor ouders, waarbij het vooral gaat om schoolse zaken. Onderwerpen waar de MR zich zoal mee bezig houdt zijn: personeelsbeleid, organisatie, veiligheid, schoolklimaat, onderwijskundig beleid en financiën.
Met vragen kunt u mailen naar het mailadres: mr.willibrordusschool@hetgroenelint.nl
 
Dit schooljaar (2023-2024) bestaat de MR uit de volgende leden:
 
Oudergeleding MR:                                    Personeelsgeleding MR:
Johan Laurijssen                                        Sarah van Beek                            
Jessica Peters                                            Ralf Wouters                  
Bart Snijders                                              Jorine Riemslag
Paulien Wildhagen                                     Anita Jacobs
 

 

OR

Sinds enkele jaren heeft onze school een oudervereniging, waarvan het bestuur de ouderraad vormt (OR). De ouderraad heeft diverse taken, waaronder het (mede) organiseren van verschillende vieringen (zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Willibrordusdag), het beheren en innen van de vrijwillige ouderbijdrage en het verzorgen van een cadeau t.b.v. het Juffen- en Meesterfeest. In de Williweetjes treft u op momenten een bericht van de OR om u op de hoogte te houden van activiteiten of nieuws.
Met vragen kunt u mailen naar het mailadres: ouderraadalphen@gmail.com
 
Dit schooljaar wordt de OR gevormd door:
 
Inge Gosens (secretaris/voorzitter)
Erik Wilmsen (penningmeester)
Danielle Hapers (lid)
 

 

GMR

Onze school maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs ‘het Groene Lint’; een samenwerkingsverband tussen meerdere scholen in de regio. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan, waarin zowel ouders als personeelsleden van de verschillende scholen deelnemen. De GMR bespreekt schooloverstijgende zaken die alle scholen van het Groene Lint aangaan, geeft adviezen aan het bestuur en verleent advies of instemming. De ouders en/of personeelsleden die deelnemen aan de GMR doen dit niet deel als afvaardiging van een betreffende school, maar om het bestuur van het Groene Lint te adviseren en controleren.
 
Dit schooljaar nemen Neeltje Olieslagers (als personeelslid) en Erik Blokland (als ouder) deel aan de GMR namens de Willibrordusschool.

 
Cookie instellingen